Vastuunkantajat – Satakunnan sosialidemokraattien vaalijulistus 2019

Päätäntävalta alueella – yhteinen ja yhtenäinen Satakunta

Hallinto- ja toiminta-alueiden laajetessa on satakuntalaisten pidettävä huolta, että jatkossakin pystymme päättämään asioistamme itse. Tulevien kansanedustajien ja muiden poliittisten päättäjien on varmistettava, että Satakunnan maakunta säilyy ja kehittyy. Poliittisten toimijoiden keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen takaa yhteisen ja yhtenäisen Satakunnan, jolla on oma maakuntahallinto sekä vaalipiiri. Satakunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki siihen kuuluvat kunnat tuntevat olevansa osa Satakuntaa. Kumppanuus ja liittoutuminen naapurimaakuntien välillä edistävät tätä tavoitetta. Satakunnan on oltava näissä asioissa aloitteellinen.

Liikettä ja liikennettä – Ilmasto- ja ympäristöpoliittisesti vastuullisesti kasvava Satakunta

Monipuoliset ja modernit liikenneyhteydet (tie-, rautatie-, meri-, lento- ja tietoliikenne) mahdollistavat satakuntalaisille ja maakunnan yrityksille hyvän saavutettavuuden ja tulevaisuuden näkymät ja tätä kautta uusia työpaikkoja. Valtatie 8 yhteysvälin parantamista Satakunnassa sekä vt. 2 – liikennekäytävän kehittämistä on jatkettava edelleen. Hyvät tie- ja ratayhteydet Porin ja Rauman satamiin turvaavat osaltaan myös maamme huoltovarmuuden. Satamiemme nykyaikaistaminen takaa meriteollisuuden ja -liikenteen jatkuvuuden. Liikkumisen ja liikenteen uudet mahdollisuudet niin sähkö-, kaasu- kuin älyliikenteen hyödyntämisessä pitää Satakunnassa ottaa käyttöön. Aktiivinen ilmastopolitiikka tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksillemme ja lisää näin Satakunnan elinvoimaisuutta.

Satsaukset raideliikenteeseen ovat tulevaisuutta ja vähentävät mm. liikenteen päästöjä. Siksi siitä on tehtävä houkutteleva matkustusmuoto. Tämä edellyttää lisäpanostuksia rataverkkoon. Turvalaitejärjestelmät on uusittava ja tasoristeyksiä poistettava Pori-Tampere -rataosalta. Tavoitteena tulee olla jatkossa noin kahden tunnin junayhteys pääkaupunkiin. Myös aikataulumuutokset myöhäisjunien osalta on otettava tarkasteluun. Lähiliikenteen aloittaminen maakunnan radoilla on toteutettavissa. Mahdollisuus avata Pori-Haapamäki -rata uudelleen ja URPO -radan (Uusikaupunki-Rauma-Pori) edellytykset tulee selvittää. Lentoyhteys Porista Helsinkiin ja myöhemmin Tukholmaan on palautettava. Hyvät liikenneyhteydet muille lähikentille tulee olla varmistettu.

Satakunnan saavutettavuuden parantumisen myötä on tavoitteeksi asetettava Satakunnan väestömäärän kasvu.

Peruspalveluiden saatavuuden ja laadun takaaminen

Kaikille satakuntalaisille on taattava helposti saavutettavat, laadukkaat peruspalvelut. Toimivat julkiset palvelut ovat tulevaisuudessa menestystekijä maakunnalle. Peruspalveluista vastaa viime kädessä aina julkinen valta. Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien osaamista on hyödynnettävä entistä paremmin. Tuotti palvelut kuka tahansa, on niiden oltava yhtä laadukkaita ja kaikkien satakuntalaisten saavutettavissa asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Palveluiden saatavuuden ja laadukkuuden takaaminen koko elämänkaaren, lapsuudesta vanhuuteen, ajaksi on meille sosialidemokraateille tärkeä asia. Jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen vanhuus. Palvelutuotannossa hyvät työnantajat ja työn johtamisen osaaminen sekä asiakaskeskeisyys ovat saatavuuden ja laadun takeita.

Monipuolinen koulutusmaakunta: pidetään kaikki mukana – turvataan työvoiman saatavuus

Perusopetuksen kehittäminen ja monipuolinen elinikäisen oppimisen mahdollistava koulutustarjonta tulee säilyttää maakunnassa. Porin yliopistokeskuksesta tulee saada pysyvä, myös ylioppilaille paikkoja tarjoava opinahjo, jonka rahoitus on turvattu jatkossa. Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen toimintaa tulee kehittää. On varmistettava maakunnan laadukas ammattikorkeakoulutoiminta SAMK:n ja Diakin toimintoja kehittämällä. On varmistettava, että yrityselämämme ja julkinen sektori saavat tarvittavia osaajia myös jatkossa niin korkeakoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksen kautta. Oppilaitosten, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon yhteistyötä on lisättävä sekä tunnistettava tulevaisuuden tarpeet työvoiman osalta. Ennakointi ja tarttuminen erityisesti pudokasnuorten ongelmiin, auttavat nuoria takaisin koulutukseen ja sitä kautta työelämään.

Satakunta on Suomen lapsiystävällisen maakunta ja muutenkin mukava paikka asua ja elää

Satakunnan Sosialidemokraatit haastoivat satakuntalaiset 2003 ja 2013 tekemään Satakunnasta lapsiystävällisintä maakuntaa. Monet asiat ovatkin menneet eteenpäin. Useat tahot ovat laatineet tai laatimassa lapsipoliittista ohjelmaa. Tehdään Satakunnasta maamme lapsiystävällisin ja turvallisin maakunta.