Blogi | Hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen työmaa!

SOTE-uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Agendana on, että palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan. Uudistuksen päämääränä on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Uudistus pyrkii kunniahimoisesti vastaamaan myös ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin. SOTE-uudistuksella tavoitellaan säästöjä kustannusten laskun hillitsemisenä. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Satakunnan hyvinvointialueen palvelujen yhteensovittaminen on vielä ponnistusvaiheessa. Työn alla on paljon käytännön asioita. Emme synnytä pelkästään uutta, vaan myös aiemmin kaikkien kunnissa tapahtuvan työn yhteensovittaminen vaati ponnisteluja. Lisäksi hyvinvointia aloitti jo valmiiksi alijäämäisellä budjetilla. Työn ja asiakokonaisuuksien määrä on valtaisa.

Lehdistä on saatu lukea kannanottoja palvelujen tuottamisen, yhteensovittamisen paineista ja palvelumaksujen määrittämisestä. Tässä kiireisessä vaiheessa pyytäisin pysähtymään SOTE-uudistuksen keskeisen periaatteen ääreen. Sillä yhdenvertaisuuden periaate SOTE-uudistuksessa ei tarkoita palvelujen keskittämisen keskiarvon matematiikkaa, vaan monimutkaista arvo- ja oikeudenmukaisuusperiaatteen sovittamista palveluiden tuottamisen toimintaohjeisiin.

Palvelujen tuottamista ohjaavat eduskunnassa valmistellut ja säädetyt lait. Kuvassa olevassa muodollinen yhdenvertaisuus –mahdollisuuksien tasa-arvon lähtökohtana on, että kaikki saavat palveluja samojen mittojen mukaan. Jokainen kuitenkin tietää, etteivät kaikki ole terveydellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti samassa asemassa. Tai osa ei vastaavia palveluja edes tarvitse. Siksi yhdenvertaisuudessa tulee huomioida tosiasiat eli tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Kiteytettynä palveluita tulisi saada heidän, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Esimerkkinä kaikille tuotetuissa palveluissa mm. lastenvalvojan ja neuvolan palvelut. Myös terveyspalveluita tulisi saada. Suurin osa on kohdannut myös jonojen määrän ko. palveluihin SOTE-uudistus linjaa, että ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamisesta ja toimintatavoista tulee sopia kuntien ja hyvinvointialueen kesken. Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja näin pitkäjänteisenä työnä vähentävät jonoja.

Satakunnan hyvinvointialueen onnistuminen on yhteinen työmaamme. Suomessa on demokraattinen toimintamalli, jossa erilaiset mielipiteet ovat sallittuja. Parhaimpaan tulokseen pääsemme, kun keskustelemme yhdessä ja valmistelussa käytetään niin virkamiesten kuin asiakkaiden sekä luottamushenkilöiden keskinäistä ääntä. Kyselyt asukkaille eivät riitä. Tarvitaan myös vuorovaikutusta. Keskustelut tuottavat kestäviä ratkaisuja ja lisäävät sitoutumista ja ymmärrystä. Hyvinvointialueen lautakuntien työskentely voisi lisätä sisällöllisten keskustelumahdollisuuksien määrää ja tuoda valmisteluun oman äänensä. Lisäksi asiakasraadit olisivat nyt hyvin tarpeellisia. Nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja sisua. Asioita voi aina parantaa ja paraistaa. Mikä on sinun asenteesi yhdenvertaisuuden periaatteessa?

Pidetään toisistamme huolta!

Johanna Santanen, sosiaalityöntekijä YTM, Satakunnan hyvinvointialueen varavaltuutettu, Ikääntyneiden lautakunnan varajäsen, kansanedustajaehdokas, hankejohtaja